feat0

Another Post with Everything In It

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur quam augue, vehicula quis, tincidunt vel, varius vitae, nulla. Sed convallis orci. Duis libero orci, pretium a, convallis quis, pellentesque a, dolor. Curabitur vitae nisi non dolor vestibulum consequat.

Read More
feat2

A Post With Everything In It

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur quam augue, vehicula quis, tincidunt vel, varius vitae, nulla. Sed convallis orci. Duis libero orci, pretium a, convallis quis, pellentesque a, dolor. Curabitur vitae nisi non dolor vestibulum consequat.

Read More
feat3

Quotes Time!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Curabitur quam augue, vehicula quis, tincidunt vel, varius vitae, nulla. Sed convallis orci. Duis libero orci, pretium a, convallis quis, pellentesque a, dolor. Curabitur vitae nisi non dolor vestibulum consequat. Proin vestibulum. Ut ligula. Nullam sed dolor id odio volutpat pulvinar. Integer a leo. In et eros

Read More
feat4

Another Text-Only Post

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed eleifend urna eu sapien. Quisque posuere nunc eu massa. Praesent bibendum lorem non leo. Morbi volutpat, urna eu fermentum rutrum, ligula lacus interdum mauris, ac pulvinar libero pede a enim. Etiam commodo malesuada ante. Donec nec ligula. Curabitur mollis semper diam.

Read More
feat5

A Simple Post with Text

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Sed eleifend urna eu sapien. Quisque posuere nunc eu massa. Praesent bibendum lorem non leo. Morbi volutpat, urna eu fermentum rutrum, ligula lacus interdum mauris, ac pulvinar libero pede a enim. Etiam commodo malesuada ante. Donec nec ligula. Curabitur mollis semper diam.

Read More


Sibibiagak Pay Met!

Nabayag metten ah diay naudi nga insurat ko ditoy a blog. Nagbalinak met ngamin a busy kadagiti nagadu unay nga aramid ti organisasyon mi iti national level ti United Methodist Youth Fellowship in the Philippines. Dispensaren yo gagayyem.

Adda ka dita a nag-National Youth Conference kami idi maudi a lawas ti Abril idiay San Nicolas, Pangasinan. Isu metten ti rason nu apay a saanak a nakadar-ay iti Kumperensiya ti GUMIL Filipinas idiay syudad ti Cauayan iti probinsiyak pay a mismo—Isabela.

Idi Mayo met, napanak idiay Jimalalud, Negros Oriental. Kasdiay gayam ti rikna ti ganggannaet aya. Adda kad’ta a tricycle driver a manggundaway kenka gapu ta agdadamo ka ken ‘di mo maawatan ti pagsasaoda. Naikapisak man idiay. Diak a maawatan ti pagsasao dagiti kakabsat tayo a Bisaya, Ilonggo, ken Waray! Ngem anian a pintas ti buya ti baybay sadiay. Immuli kam’ pay iti maysa a farm iti tuktok ti bantay. Na-ah. Makabannog! Ngem idi adda kami idiay ngaton, nagpennek kami met iti bunga ti mangga ken sarguelas. Nagimas!

Adda pay gayam ti makanda sadiay nga idik la nga naramanan. Agasem, dagiti Bisaya ket agilingta da man ti naganus a dippig a saba sadanto isawsaw iti bagguong! Naimas met gayyem! Ngem nu damdamom ket kasla agsiddaaw ka. Idiay met laeng ti damo a nakaramanak iti giniling a mais nga inaramid da nga innapoy! Mayat kano daytoy para kadagiti boksingero ta basbassit ti nagyanna nga asukar. Ket nu diabetic ka a ket, safety daytoy a kanen uray nu makaadu ka.

Nagpintas pay ti buya ti baybay sadiay. Nu agbiyahe ka koma nga agpa-Norte, adda iti makattigid mo dagiti bambantay, adda met iti makannawan ti baybay. Nagmayat a buybuyaen ti baybay ken riknaen ti pul-oy ti nadalus nga angin nga agtaud iti baybay.

Idi agawidakon, nagtarusak pay iti Syudad ti Cebu. Addaak met la idiayen a ket sulitekon ti panagdaliasat. Nu mapanka idiay Cebu manipud Negros, mabalin ka nga aglugan iti pump boat—kasla man dagiti Bangka a de-motor nga usaren dagiti mangngalap iti panangkalapda iti ikan manipud iti baybay. Gapu ta nagdanag dagiti kakaduami a babbai nga aglugan iti pump boat, naguray kami iti bus nga agturong idiay San Carlos City. Adda ngamin ti daong sadiay ken Fastcraft nga agturong idiay Toledo City, Cebu Province. Ania ket kabayagen ti panaguray ti lugan! Narigat gayam ti land transportation idiay Negros. Ti kadakkelan a linya ti bus sadiay, ti Ceres Bus, ti akin-iggem kadagiti adayo a ruta.

Kalpasan ti dua nga oras ket nakadanon kami met idiay San Carlos. Imbag kunayo ta nakamakammi pay ti last trip ti Fastcraft a mapan Toledo! Whew! Idi makadanon kami idiay Toledo, nangan kami la biit sa kami manen naglugan iti bus nga agturong iti mismo a syudad ti Cebu. Kalpasan iti dua pay nga oras, nakadanon kami met laeng idiay Cebu. Makabannog. Nagbiyahe kami it nasurok kaguddua nga aldaw. Ngem mayat latta ta adu met dagiti luglugar nga idik la a nakita.

Idi met napan a lawas, napanak diay Baguio. Agbakasyonak ti kunak sakbayak nga agsurat ken agtrabaho manen. Awan pay dua nga aldaw ko sadiay ket neh, inatakeak metten ti tuko! Ania ketdi daytoyen a chickenpox! Wrong timing! Awan nabalinak ah nu di nagawid kinabigatanna. Sayang pay ketdi ti oras nga impapan ko idiay Baguio. Ti napasyar ko laeng ket ti Asin Hotsprings idiay Tuba, Benguet. Isu nga nu makabakbakasyon kayo gagayyem, al-alluadanyo tapno saan kayo nga agsakit. Ti kuna ngata ti Apo a ket masapul ko’t aginana pay! Heheh.
Ngem dikay’ madanagan. Sibibiagak pay met ket adtoy agsubsubli nga ag-blag. Makapaapal man ketdi ni manong Roy Aragon ta nagadun ti nasurat na iti blog na nga Ilocano.

Aklunek, dakdakkel ti panawen a naibukbok ko kadagiti blog ko iti ingles. Ti pay ket nakuna ni manong Jaime Raras ket amangan la ketdi nu English metten ti itantandudok. Saan met nga iti kasdiay. Ngem manggedak ngamin a kas freelance writer ket dagiti suratek ket adda amin iti lengguwahe ti Ingles. Daytoy ngamin ti mangbibiag kaniak. Nu diak agsurat iti ingles ket diak metten a mangan ta awan suweldok nukua. Heheh.

Ala ngaruden, agsubli subli kayo latta ditoy nanumo a blog ko ta ituloy ko man ti agblog maipapan kadagiti palpaliiw iti pagilian tayo ken pannakaipablaak dagiti maputar ko a dandaniw wenno sarita. Agingga iti sumaruno a panagtutukkuog tayo!